กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอารีย์  เขียวชัย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทร : 093-1387138

E-Mail : info@seapt.go.th

นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร : 088-7995989

E-Mail : bell21042537@gmail.com

 

นางสาวมนต์นภา บุญสิทธิ์
ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร : 096-8949456

E-Mail : monnapa.work@gmail.com